អង្គការភីពផលអ៊ីននីត(ភីន)

សមាគមធាងត្នោត

  • ទំនាក់ទំនង: លោក សៅ កុសល
  • អ៊ីមែល: tpm@teangtnaut.org

អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីក្រីក្រក្នុងទីក្រុង

  • ទំនាក់ទំនង: លោកស្រី ស៊ុំ សាម៉ុន
  • អ៊ីមែល: samoun@upwd.org

អង្គការវិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ

  • ទំនាក់ទំនង: លោក ខឹម សុខែម
  • អ៊ីមែល: sokhem@open.org.kh